സ്വാഗതം 

യുക്തിചിന്തയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ്‌ ഉയർത്തിയ പുസ്‌തക വിപ്ലവം.

അർത്ഥപൂർണമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ദീർഘമായ പാരമ്പര്യം.

1980-ൽ സനൽ ഇടമറുക് ആരംഭിച്ച പ്രസാധന സ്ഥാപനം.


Secure Payments

Shipping in India

International Shipping

Great Value & Quality