സ്വാഗതം 

യുക്തിചിന്തയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ്‌ ഉയർത്തിയ പുസ്‌തക വിപ്ലവം.

അർത്ഥപൂർണമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ദീർഘമായ പാരമ്പര്യം.

1980-ൽ സനൽ ഇടമറുക് ആരംഭിച്ച പ്രസാധന സ്ഥാപനം.

ഓൺലൈനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അയക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെവിടെയും പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ ആണ്.


ഇ-ബുക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തത്സമയം ഇ-ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും.


കസ്റ്റമർ കെയർ WhatsApp നമ്പർ: +91 9711188940 

കസ്റ്റമർ കെയർ ഇമെയിൽ: IAP@rationalists.net 

All Products
1
Stay up to date
Receive important store related news, exclusive discounts, new product launches and more...

Secure Payments

Shipping in India

International Shipping

Great Value & Quality
Payment types